Fijn stof < 2,5μm (PM2,5)

Wat is het?

Zwevend stof is een verzamelnaam voor de vloeibare en vaste deeltjes met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen die rondzweven in de buitenlucht. PM2,5 is een onderdeel hiervan en omvat de deeltjes kleiner dan 2,5 μm (1 μm = 1 micrometer = 10-6m = 0.000001 m). PM2,5 is dus een onderdeel van PM10.

Waar komt het vandaan?

De belangrijkste bronnen van stof zijn het verkeer, de industrie en de land- en tuinbouw.

Welke invloed heeft het?

PM2,5-stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. De schadelijke invloed van stof is onder meer afhankelijk van de samenstelling van het stof en kan daarom toxisch of kankerverwekkend zijn. Blootstelling kan leiden tot ademhalingsproblemen en een verminderde levensverwachting.

Hoe wordt het gemeten?

Binnen het telemetrisch meetnet wordt PM2,5 gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van beta-absorptie. Een selectieve inlaatkop zorgt ervoor dat alleen het PM2,5-stof het toestel wordt binnengezogen. De stofdeeltjes worden afgezet op de filterband. Een radioactieve bron zorgt voor het uitzenden van β-stralen. De aanwezige stofdeeltjes op de filterband absorberen een deel van de β-stralen. De verzwakking van deze β-stralen is een maat voor de massa stof op de filterband. De toename in massa gedeeld door het aangezogen volume geeft de concentratie.


schematische voorstelling van het meetprincipe

Daarnaast meet de VMM ook PM2,5 met automatische monitoren die werken volgens het principe van oscillerende microbalans en semi-automatische toestellen die werken volgens de gravimetrische referentiemethode.