Ozon (O3)

Wat is het?

Ozon is een gasvormige molecule die bestaat uit drie zuurstofatomen (O3). Ozon wordt niet rechtstreeks door de mens in de omgevingslucht ingebracht, maar wordt gevormd na chemische reacties in de atmosfeer.

Ozon in de ozonlaag (in de stratosfeer op een hoogte van 15 tot 45 km) beschermt het aardoppervlak tegen de schadelijke UV-stralen van de zon. Daar dient er veel ozon aanwezig te zijn om ons te beschermen.
Echter in de onderste luchtlagen (de troposfeer) op leefniveau mag er niet teveel ozon aanwezig zijn voor onze gezondheid.

Waar komt het vandaan?

De ozon in de omgevingslucht ontstaat door een aantal scheikundige reacties uit stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische componenten (VOC) onder invloed van de zon. De bronnen van stikstofoxiden en vluchtige organische componenten zijn vooral het verkeer en de industrie. De ozonverontreiniging is het hoogst tijdens de warmste uren van de dag.

Welke invloed heeft het?

Ozon is een irriterend gas met een sterke invloed op de gezondheid, vooral voor mensen met ademhalingsproblemen en oudere mensen. Tijdens een ozonepisode (zomersmog) dienen zij inspanningen in de buitenlucht te vermijden tussen 12 en 20 uur.
Een uurgemiddelde concentratie van 180 μg/m3 is de informatiedrempel voor de bevolking. Wanneer men deze hoge concentraties verwacht, wordt de bevolking ingelicht via de pers en geeft men de raad om geen zware inspanningen buitenshuis te leveren tussen 12 en 20 uur. Binnenshuis zijn de ozonconcentraties tot de helft lager dan in de buitenlucht.
Ozon veroorzaakt ook schade aan gewassen en kan ook de verwering van materialen veroorzaken.

Hoe wordt het gemeten?

Ozon wordt gemeten met een automatische monitor die werkt volgens het principe van UV-fotometrie.
Omgevingslucht wordt continu door een absorptiekamer gezogen. De lucht wordt bestraald met UV-licht.
De aanwezige ozon zal een deel van het UV-licht absorberen. De overblijvende UV-straling wordt gemeten met een UV-sensor. De absorptie van UV-licht is een maat voor de hoeveelheid ozon in de buitenlucht.


schematische voorstelling van het meetprincipe

Andere stoffen in de lucht kunnen eveneens UV-licht absorberen. Daarom werkt het toestel met 2 op elkaar volgende cycli. Eerst wordt gedurende een bepaalde tijd de omgevingslucht direct aangezogen doorheen de meetkamer en vervolgens wordt lucht aangezogen waarin het aanwezige ozon vooraf verwijderd wordt met een selectieve ozonfilter.


schematische voorstelling van het meetprincipe