BTEX

Wat is het?

BTEX is de verzamelnaam voor benzeen, tolueen, ethylbenzeen, m-xyleen, p-xyleen en o-xyleen. Deze zes stoffen zijn vluchtige organische koolwaterstoffen.

Waar komt het vandaan?

De bronnen van BTEX zijn de industrie, de gebouwenverwarming en het verkeer.

Welke invloed heeft het?

Benzeen is kankerverwekkend. Alle BTEX spelen een rol bij fotochemische ozonvorming op warme dagen en hebben een aandeel in de fijnstofproblematiek door de vorming van secundair fijn stof.

Hoe wordt het gemeten?

Omgevingslucht wordt over een adsorptiebuisje gezogen dat alle BTEX-stoffen tegenhoudt. Door de snelle opwarming van het adsorptiebuisje worden de BTEX terug gedesorbeerd en allemaal gelijktijdig geïnjecteerd op een gaschromatografische kolom. Deze zorgt ervoor dat de zes BTEX-stoffen van elkaar gescheiden worden zodat ze elk apart kunnen worden gemeten. De bepaling van de BTEX-concentraties gebeurt door verbranding van de stoffen in een vlam. De elektrische stroom die zo ontstaat is een maat voor de concentratie van de aanwezige component.